Std 8 Social Science Unit 2 Mcq Quiz Gujarati (ધોરણ 8 સામાજિક વિજ્ઞાન Quiz)

Std 8 Social Science Unit 2 Mcq Quiz Gujarati
Std 8 Social Science Unit 2 Mcq Quiz Gujarati

Std 8 Social Science Unit 2 Mcq Quiz Gujarati, ધોરણ 8 સામાજિક વિજ્ઞાન Quiz, ધોરણ 8 સામાજિક વિજ્ઞાન પાઠ 2 Mcq Online Test, Std 8 Social Science Mcq Quiz, ધોરણ 8 સામાજિક વિજ્ઞાન Mcq Quiz, Class 8 ss MCQ Online Test, Std 8 Social Science Chapter 2 Mcq Quiz.

Std 8 Social Science Unit 2 Mcq Quiz Gujarati

ધોરણ :8
વિષય :સામાજિક વિજ્ઞાન
એકમ : 2ભારતમાં બ્રિટિશ શાસન (ઈ.સ. 1757થી ઈ.સ. 1857)
MCQ :70
પાસ થવાની ટકાવારી :35%
Std 8 Social Science Unit 2 Mcq Quiz Gujarati
0%
24

Best of Luck

Thank You


Created on By 6efaaf22421bc8768a39281e5bf73f1c?s=32&r=ggkmcqquiz

ધોરણ 8 સામાજિક વિજ્ઞાન એકમ : 2 MCQ QUIZ

એકમ : 2. ભારતમાં બ્રિટિશ શાસન (ઈ.સ. 1757થી ઈ.સ. 1857)

MCQ : 70

1 / 70

1. નીચેના આદિવાસી વિદ્રોહને કાલાનુક્રમમાં ગોઠવો :

2 / 70

2. કઈ જનજાતિના લોકો કપડાં વણવાનો, ચામડાં કમાવવાનો અને તેને રંગવાનો વ્યવસાય કરતા હતા?

3 / 70

3. આદિવાસીઓમાં થતી સ્થળાંતરિત ખેતી કયા નામે ઓળખાતી હતી?

4 / 70

4. ગળીના ઉત્પાદનની રૈયતી પ્રથા કોને વધુ લાભદાયક હતી?

5 / 70

5. કયા ગવર્નર જનરલે ભારતમાં કાયમી જમાબંધી દાખલ કરી હતી?

6 / 70

6. નીચેના પૈકી કઈ બાબત બિરસા મુંડાના બચપણ સાથે જોડાયેલ નથી?

7 / 70

7. રૈયતવારી મહેસૂલ પદ્ધતિના પ્રણેતા કોણ હતા?

8 / 70

8. રૈયતવારી પદ્ધતિથી ખેડૂતને કોઈ ફાયદો થતો નહોતો તેનાં કારણોમાં કયું એક કારણ સાચું નથી?

9 / 70

9. કાયમી જમાબંધીમાં અંગ્રેજ સરકારના એજન્ટ તરીકે કોણે કામ કરવાનું હતું?

10 / 70

10. બિરસા મુંડાનું અવસાન ક્યારે થયું હતું?

11 / 70

11. ભારતમાં ગળી-ઉત્પાદનની કેટલી પ્રથાઓ હતી?

12 / 70

12. ભારતની ગળીનો ઉપયોગ શું રંગવામાં થતો હતો?

13 / 70

13. ભારતમાં ગળીના ઉત્પાદનની કઈ પ્રથામાં છોડવા તૈયાર થાય ત્યારે કાપીને તેમને સીધા કારખાનામાં પહોંચાડવામાં આવતા?

14 / 70

14. કુલ્લુનો ગદ્દી અને કશ્મીરનો બકરબાલ જનજાતિ સમુદાય કયો વ્યવસાય કરતો હતો?

15 / 70

15. બિરસારાજનો ધ્વજ કયા રંગનો હતો?

16 / 70

16. આદિવાસીઓ કોના નેતૃત્વમાં મુંડારાજ સ્થાપિત કરવા ઇચ્છતા હતા?

17 / 70

17. મધ્ય ભારતમાં રહેતા ખોંડ જાતિના આદિવાસી સમૂહો કયો વ્યવસાય કરતા હતા?

18 / 70

18. છોટા નાગપુરની આસપાસ કઈ જાતિના આદિવાસી સમૂહો રહેતા હતા?

19 / 70

19. ગળી ભારતના ક્યા ભાગનો મહત્ત્વનો વેપારીપાક છે?

20 / 70

20. કપાસ ભારતના ક્યા ભાગનો મહત્વનો વેપારીપાક છે?

21 / 70

21. ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીને વ્યાપારીકરણ કરેલી ખેતપેદાશોમાં કઈ એક ખેતપેદાશનો સમાવેશ થતો નથી?

22 / 70

22. ભારતમાં કાયમી જમાબંધી ક્યારે દાખલ કરવામાં આવી હતી?

23 / 70

23. ગળીનો છોડ ક્યા પ્રદેશોમાં થાય છે?

24 / 70

24. સંથાલ જાતિના આદિવાસી સમૂહો વર્તમાન ઝારખંડમાં ક્યાં રહેતા હતા?

25 / 70

25. મહાલવારી મહેસૂલ પદ્ધતિમાં જમીનમહેસૂલ વસૂલ કરવાની જવાબદારી કોને સોંપવામાં આવી હતી?

26 / 70

26. કાયમી જમાબંધી, રૈયતવારી અને મહાલવારી જમીન-મહેસૂલ પદ્ધતિની શરૂઆત કરનાર કોણ હતા?

27 / 70

27. ભારતમાં ગળીના ઉત્પાદનની કઈ પ્રથામાં ગળી તૈયાર થાય ત્યારે બાંધ્યા ભાવે કારખાનેદારને વેચવામાં આવતી?

28 / 70

28. 'ઉલગુલાન ચળવળ' ક્યારે શરૂ થઈ હતી?

29 / 70

29. ગળીનાં રમખાણો કયા વર્ષે થયાં હતાં?

30 / 70

30. કાયમી જમાબંધી મહેસૂલ પદ્ધતિ માટે કયું વિધાન બંધબેસતું નથી?

31 / 70

31. બક્સરના યુદ્ધમાં વિજય મેળવીને અંગ્રેજોએ કોને વાર્ષિક રૂપિયા 26 લાખ ખંડણી આપવાનું સ્વીકાર્યું?

32 / 70

32. ઉલગુલાનનો અર્થ.........

33 / 70

33. ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીએ ઇંગ્લૅન્ડમાં નિકાસ કરવાની વસ્તુઓમાં કઈ વસ્તુ મુખ્ય હતી?

34 / 70

34. ગળીનો છોડ ક્યા પ્રદેશોમાં થાય છે?

35 / 70

35. થૉમસ મૂનરો ક્યાં પ્રાંતના ગવર્નર હતા?

36 / 70

36. કાયમી જમાબંધીમાં જમીનદારે જમીનમહેસૂલના કેટલા ભાગ અંગ્રેજ સરકારને આપવાના હતા?

37 / 70

37. અંગ્રેજોએ ભારતમાં ગળીનું ઉત્પાદન વધાર્યું, કારણ કે.......

38 / 70

38. અંગ્રેજ સરકારે બિરસા મુંડાની ક્યારે ધરપકડ કરી હતી?

39 / 70

39. ઉલગુલાન ચળવળનો પ્રભાવ દક્ષિણ બિહારના કયા વિસ્તારમાં હતો?

40 / 70

40. કઈ મહેસૂલ પદ્ધતિને કારણે ‘અન્નભંડાર' તરીકે ઓળખાતું બંગાળ કંગાળ બન્યું?

41 / 70

41. ભારતમાં મહાલવારી મહેસૂલ પદ્ધતિ કોણે દાખલ કરી હતી?

42 / 70

42. છોટા નાગપુરની આસપાસ રહેતા મુંડા જાતિના આદિવાસીઓ કયો વ્યવસાય કરતા હતા?

43 / 70

43. ગળી ક્યા કામમાં વપરાય છે?

44 / 70

44. કયા તત્ત્વને કારણે રાખથી જમીન ફળદ્રુપ બનતી હતી?

45 / 70

45. ઈ. સ. 1790 સુધી યુરોપીય દેશો ગળીનો પુરવઠો ક્યા દેશોમાંથી મેળવતા હતા?

46 / 70

46. કોના અસંતોષના કારણે ઈ. સ. 1859 – 1860માં વ્યાપક પ્રમાણમાં ગળીનાં રમખાણો થયાં હતાં?

47 / 70

47. બિરસા મુંડાએ બચપણમાં કોની કોની વચ્ચેના સંગ્રામની વાતો સાંભળી હતી?

48 / 70

48. ઝારખંડ રાજ્યમાં હઝારીબાગ આસપાસ ક્યા આદિવાસીઓનો સમૂહ રહેતો હતો?

49 / 70

49. બિરસા મુંડાનો જન્મ ક્યારે થયો હતો?

50 / 70

50. મધ્ય ભારતમાં કઈ જાતિના આદિવાસી સમૂહો રહેતા હતા?

51 / 70

51. બંગાળમાં થતી કઈ પેદાશ ઇંગ્લેન્ડના હાથમાં આવી જાય તો તેના માટે ઈંગ્લૅન્ડને સ્પેઇન અને ઇટાલી પર નિર્ભર ન રહેવું પડે?

52 / 70

52. ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીએ ભારતમાં ખેતીનું......

53 / 70

53. આદિવાસી સમૂહો કેટલા પ્રકારની ખેતી સાથે સંકળાયેલા હતા?

54 / 70

54. બ્રિટિશ મહેસૂલી દફતર(રેકૉર્ડ)માં ગ્રામ અથવા ગ્રામના સમૂહ માટે ક્યો શબ્દ વાપરવામાં આવતો હતો?

55 / 70

55. ઈ. સ. 1820માં કયા બે પ્રાંતોમાં રૈયતવારી પદ્ધતિ લાગુ કરવામાં આવી હતી?

56 / 70

56. ગળી ક્યા કામમાં વપરાય છે?

57 / 70

57. નીચેના પૈકી કઈ પદ્ધતિનો અમલ ભારતના ઉત્તર-પશ્ચિમ પ્રાંતો અને મધ્ય ભારતના કેટલાક પ્રદેશોમાં થયો હતો?

58 / 70

58. 19મી સદીમાં ભારતમાં રહેતા જનજાતિઓના સમૂહોમાં કયા એક સમૂહનો સમાવેશ થતો નથી?

59 / 70

59. ભારતમાં વેપારીપાકોના ખરીદ-વેચાણમાં કોનો પ્રભાવ હતો?

60 / 70

60. ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીના શાસન દરમિયાન ભારતમાં ક્યારે ગળીનાં રમખાણો થયાં હતાં?

61 / 70

61. જેલમાંથી મુક્ત થયા પછી બિરસા મુંડાએ ફરીથી જનજાગૃતિ ચળવળ ક્યારે શરૂ કરી હતી?

62 / 70

62. કઈ મહેસૂલ પદ્ધતિમાં મહેસૂલના એકમમાં સમગ્ર ગ્રામ કે ગ્રામની જમીનના સમૂહનો સમાવેશ થતો હતો?

63 / 70

63. છોટા નાગપુરની મુંડા, ગોંડ અને સંથાલ જનજાતિઓના સમૂહો કયા પ્રકારની ખેતી કરતા હતા?

64 / 70

64. સંથાલ જાતિના આદિવાસી સમૂહો કયો વ્યવસાય કરતા હતા?

65 / 70

65. અંગ્રેજોએ પ્લાસીના યુદ્ધ પછી કોને બંગાળનો નવાબ બનાવ્યો?

66 / 70

66. હોલ્ટ મેકેન્ઝીએ મહાલવારી જમીનમહેસૂલ પદ્ધતિ ક્યારે અમલમાં મૂકી હતી?

67 / 70

67. નીચેના પૈકી કોણે અંગ્રેજોને બંગાળ, બિહાર અને ઓરિસ્સા(ઓડિશા)ની દીવાની સત્તા આપી?

68 / 70

68. ઓડિશાનાં જંગલોમાં રહેતા ખોંડ સમુદાયના લોકો ક્યો વ્યવસાય કરતા હતા?

69 / 70

69. વનગુજ્જર અને લબાડીયા જનજાતિના સમુદાયો કયો વ્યવસાય કરતા હતા?

70 / 70

70. બંગાળમાં દીવાની સત્તા પ્રાપ્ત કર્યા પછી ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીનો મુખ્ય ઉદ્દેશ શો હતો?

Your score is

The average score is 26%

0%

Also Play Quiz :

ધોરણ 8 સામાજિક વિજ્ઞાન Quiz
ધોરણ 8 વિજ્ઞાન Quiz
ધોરણ 7 સામાજિક વિજ્ઞાન Quiz
Std 8 Social Science Unit 2 Mcq Quiz Gujarati

This Post Has One Comment

Leave a Reply