Std 10 Social Science Unit 1 Mcq Quiz Gujarati (ધોરણ 10 સામાજિક વિજ્ઞાન Quiz)

Std 10 Social Science Unit 1 Mcq Quiz Gujarati
Std 10 Social Science Unit 1 Mcq Quiz Gujarati

Std 10 Social Science Unit 1 Mcq Quiz Gujarati, ધોરણ 10 સામાજિક વિજ્ઞાન Quiz, ધોરણ 10 સામાજિક વિજ્ઞાન પાઠ 1 Mcq Online Test, Std 10 Social Science Mcq Quiz, ધોરણ 10 સામાજિક વિજ્ઞાન Mcq Quiz, Class 10 ss MCQ Online Test, Std 10 Social Science Chapter 1 Mcq Quiz.

Std 10 Social Science Unit 1 Mcq Quiz Gujarati

ધોરણ :10
વિષય :સામાજિક વિજ્ઞાન
એકમ : 1 ભારતનો વારસો
MCQ :85
પાસ થવાની ટકાવારી :35%
Std 10 Social Science Unit 1 Mcq Quiz Gujarati
0%
16

Best of Luck

Thank You


Created on By 6efaaf22421bc8768a39281e5bf73f1c?s=32&r=ggkmcqquiz

ધોરણ 10 સામાજિક વિજ્ઞાન એકમ : 1 MCQ QUIZ

એકમ : 1. ભારતનો વારસો

MCQ : 85

1 / 85

1. ભારતમાં આવેલા આર્યો ઑસ્ટ્રેલૉઇડ લોકોને………….કહેતા.

2 / 85

2. ભૂમિ-આકારો દ્વારા અનેક............નું સર્જન જોવા મળે છે.

3 / 85

3. ………………નો મેળો ગિરનાર (જૂનાગઢ) માં મહા વદ 9 થી 12 દરમિયાન ભરાય છે.

4 / 85

4. ……………….નો મેળો ઉનાવા (મહેસાણા) માં રજબ માસની તા. 16 થી 22 દરમિયાન ભરાય છે.

5 / 85

5. ભારતની સંસ્કૃતિ અને સભ્યતાના વિકાસમાં…………….પ્રજાનો ફાળો વિશિષ્ટ છે.

6 / 85

6. ……………વારસો કુદરતની ભેટ છે.

7 / 85

7. ભારતમાં શુભ કાર્યોના પ્રારંભે લેવાતા સંકલ્પોમાં કયા એક શબ્દનો ઉપયોગ થતો નથી?

8 / 85

8. નીચેના પૈકી કઈ જોડી સાચી છે?

9 / 85

9. …………….નો મેળો આહવા (ડાંગ) માં ફાગણ સુદ પૂનમના રોજ ભરાય છે.

10 / 85

10. ……………જાતિના લોકો વર્ણ શ્યામ, 4 થી 5 ફૂટ ઊંચા અને માથે વાંકડિયા વાળ ધરાવતા હતા.

11 / 85

11. ……………ની ગુફાઓનું નિર્માણ રાષ્ટ્રકૂટ રાજાઓના સમયમાં થયેલ છે.

12 / 85

12. નેગ્રીટો અથવા નીગ્રો (હબસી) આફ્રિકામાંથી……………નાં રસ્તે થઈ ભારતમાં આવેલા.

13 / 85

13. ભારતીય સંસ્કૃતિ કઈ નદીઓના કિનારે વિકસી હતી?

14 / 85

14. દ્રવિડકુળની ભાષાઓમાં નીચેનામાંથી કઈ ભાષાનો સમાવેશ ન કરી શકાય?

15 / 85

15. ……………..એ ભારતને અઢળક સમૃદ્ધિ આપી છે.

16 / 85

16. ભારતમાં દ્રવિડ પ્રજાની ગણના………………પ્રજા તરીકે થતી હતી.

17 / 85

17. ભારતીય સંસ્કૃતિ સિંધુ અને.............નદીના કિનારે પાલનપોષણ પામી છે.

18 / 85

18. ……………જાતિ ભારતની સૌથી પ્રાચીન નિવાસી છે.

19 / 85

19. રંગે શ્યામ, લાંબું-પહોળું માથું, ચપટું નાક, ટૂંકું કદ ધરાવતી જે પ્રજા પ્રાચીન ભારતમાં આવેલી તે ……………

20 / 85

20. આપણા બંધારણની કઈ કલમમાં ભારતના સાંસ્કૃતિક વારસાના જતન માટે નાગરિકની મૂળભૂત ફરજો દર્શાવી છે?

21 / 85

21. વાયવ્ય ભારતમાં સાત મોટી નદીઓ વહેતી હોવાથી આર્યોએ તેને.............નામ આપ્યું.

22 / 85

22. સંસ્કૃતિ એટલે.....…..

23 / 85

23. અન્ય સમકાલીન પ્રજા કરતાં વધુ વિકસિત પ્રજા કઈ હતી?

24 / 85

24. ગુજરાતમાંથી મળી આવેલું હડપ્પીય સંસ્કૃતિનું મહત્ત્વનું નગર ધોળાવીરા કયા જિલ્લામાં આવેલ છે?

25 / 85

25. આદિમાનવ………………..માં ઉત્પન્ન થયા હતા.

26 / 85

26. મોઢેરાનું............ઐતિહાસિક મહત્ત્વ ધરાવતું જોવાલાયક સ્થળ છે.

27 / 85

27. પીળો વર્ણ, ચપટો ચહેરો, ઉપસેલા ગાલ અને બદામ આકારની આંખો ધરાવતી જે પ્રજા પ્રાચીન ભારતમાં આવી હતી તે…………

28 / 85

28. ભારતીય સંસ્કૃતિ………અને વેપારી રહી છે.

29 / 85

29. ભારતમાં આવેલી કઈ ત્રણ જાતિઓ એકસમાન ભૌતિક ગુણો ધરાવે છે?

30 / 85

30. નીચે આપેલ ચિત્ર કઈ સંસ્કૃતિની યાદ અપાવે છે?

Picture1 1

31 / 85

31. ભારતની..............સભ્યતાના નિર્માતાઓ આર્ય (નોર્ડિક) લોકો હતા.

32 / 85

32. હિમાલયની ગિરિમાળા ભારતની કઈ દિશામાં આવેલી છે?

33 / 85

33. લોકમાતા’ શબ્દ કોના માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે?

34 / 85

34. ભારતની પ્રજા આદિ સમયથી……………..રહી છે.

35 / 85

35. ……………….પ્રજા ભારતમાં અગ્નિ એશિયામાંથી આવેલી હતી.

36 / 85

36. ભારતમાં આવેલી વિવિધ પ્રજાની સંસ્કૃતિઓનાં વિશિષ્ટ તત્ત્વો અપનાવી લઈને એક ……………….સંસ્કૃતિનું સર્જન થયું.

37 / 85

37. આપણે સૌ..............નાં સંતાન છીએ.

38 / 85

38. રંગે શ્યામ, 4 થી 5 ફૂટ ઊંચી અને વાંકિયા વાળ ધરાવતી જે પ્રજા પ્રાચીન ભારતમાં આવી હતી તે……………

39 / 85

39. ……………સમયથી ભારતે વિશ્વની પ્રજાને સાંસ્કૃતિક વારસાઓની ઘણી બાબતોની ભેટ આપી છે.

40 / 85

40. પ્રકૃતિ સાથેનાં આપણો વ્યવહાર શ્રદ્ધાપૂર્વક હોવાનાં ઉદાહરણો ક્યાં જોવાં મળે છે?

41 / 85

41. નીચેના પૈકી ગુજરાતનું કયું સ્થળ ઐતિહાસિક મહત્ત્વ ધરાવતું નથી?

42 / 85

42. પ્રાચીન કાળમાં હિંદુઓ...............કહેવાતા.

43 / 85

43. દ્રવિડોના મૂળ દેવો............એ સ્વીકારી લીધા અને તેમને સંસ્કૃતિના દેવો તરીકે પુનઃ સ્થાપ્યા.

44 / 85

44. વડનગરનું..................ઐતિહાસિક મહત્ત્વ ધરાવતું જોવાલાયક સ્થળ છે.

45 / 85

45. ભારતમાં વેપાર કરવા માટે આવેલી વિદેશી પ્રજા સમય જતાં ભારતીય સંસ્કૃતિના ……………………માં ભળી ગઈ.

46 / 85

46. ………………માં માતૃમૂલક કુટુંબપ્રથા પ્રચલિત હતી.

47 / 85

47. નીચેનાં જોડકાં લક્ષમાં લઈ આપેલા વિકલ્પો પૈકી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો:

(1) આફ્રિકા=(a) કિરાત
(2) અગ્નિ એશિયા=(b) ડિનારિક
(3) મધ્ય એશિયા=(c) નિષાદ
(4) ઉત્તર-પશ્ચિમ ચીન=(d) નીગ્રો (નેગ્રીટો – હબસી)
(e) કોલ

48 / 85

48. આર્યોની મુખ્ય વસ્તી જે પ્રદેશમાં હતી તે પ્રદેશને...................નામ અપાયું હતું.

49 / 85

49. ભારતમાં.............ની સુરક્ષા માટે અભયારણ્યો બનાવવામાં આવ્યાં છે.

50 / 85

50. ……………પ્રજા ઉત્તર-પશ્ચિમ ચીનમાંથી તિબેટમાં થઈ ભારતમાં આવી હતી.

51 / 85

51. ……………..નો મેળો ધોળકા (અમદાવાદ) માં કારતક સુદ પૂનમના રોજ ભરાય છે.

52 / 85

52. ભારતમાં આવેલી પ્રજા પરસ્પર એટલી બધી ભળી ગઈ કે તેમનું સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ જ ન રહ્યું અર્થાત્ તેમનું…………..થયું.

53 / 85

53. ભારતીય સંસ્કૃતિ અને સભ્યતાના વિકાસમાં કઈ પ્રજાનો ફાળો વિશિષ્ટ છે?

54 / 85

54. હિમાલયમાં.................નાં જંગલો આવેલાં છે.

55 / 85

55. ભારતમાં……………પ્રજા માટે નિષાદ શબ્દ પ્રયોજવામાં આવતો હતો.

56 / 85

56. આપણે નદીને............નું બહુમાન આપ્યું છે.

57 / 85

57. આપણી રાષ્ટ્રમુદ્રામાં નીચેના પૈકી કઈ આકૃતિ નથી?

58 / 85

58. વિશ્વમાં એશિયાઈ સિંહો માત્ર ગુજરાતના…………………નાં જંગલોમાં જોવા મળે છે.

59 / 85

59. દ્રવિડ લોકો...............ની સિંધુ સંસ્કૃતિના સર્જકો હતા.

60 / 85

60. જૂનાગઢનો..............નો મકબરો ઐતિહાસિક મહત્ત્વ ધરાવતું જોવાલાયક સ્થળ છે.

61 / 85

61. ભારત વિસ્તારની દૃષ્ટિએ વિશ્વમાં..............સ્થાન ધરાવે છે.

62 / 85

62. ભારત પ્રાચીન…………..ધરાવતો દેશ છે.

63 / 85

63. દીપ, ધૂપ અને આરતીની પૂજા કરવાની પરંપરા………લોકોએ આપી હોવાનું મનાય છે.

64 / 85

64. સાંસ્કૃતિક વારસો એટલે............વારસો.

65 / 85

65. ‘‘પ્રકૃતિ, પર્યાવરણ અને માનવજીવનની વચ્ચેના નિકટતમ સંબંધોનું પરિણામ એટલે…………….વારસો.’’

66 / 85

66. ભારત પ્રાચીન…………..ધરાવતો દેશ છે.

67 / 85

67. ભારતના પ્રાચીન ગ્રંથ …………………માં ભારત વિશે ભારતવર્ષ શબ્દનો ઉપયોગ થયો છે.

68 / 85

68. પ્રાચીન સમયમાં પ્રથમ આર્ય વસ્તી.................ભારતમાં હતી.

69 / 85

69. નીચેના પૈકી યાત્રાનું કયું સ્થળ હિમાલયમાં આવેલું નથી?

70 / 85

70. ……………………નો મેળો ગરબાડા (દાહોદ) માં હોળી પછીના 5મા કે 7મા દિવસે ભરાય છે.

71 / 85

71. મોંગોલૉઇડ લોકો..............તરીકે ઓળખાતા.

72 / 85

72. …………નો મેળો ક્વાંટ (છોટાઉદેપુર) માં હોળીથી રંગપાંચમ સુધી ભરાય છે.

73 / 85

73. ભારતે આપણને અને વિશ્વને સમૃદ્ધ અને…………વારસો આપ્યો છે.

74 / 85

74. …………..અન્ય પ્રજા કરતાં વધુ વિકસિત હતા.

75 / 85

75. કેટલાક ઇતિહાસકારોના મતે કઈ પ્રજા ભારતની સૌથી પ્રાચીન નિવાસી છે?

76 / 85

76. નીચેનાંમાંથી એક જોડકું ખરું નથી, તે શોધીને ઉત્તર લખો.

77 / 85

77. મૌર્યયુગની ઊંધા કમળની આકૃતિ ઉપર................અને વૃષભનું શિલ્પ છે.

78 / 85

78. પુરાતત્ત્વીય મહત્ત્વ ધરાવતું લોથલ............તાલુકામાં આવેલું છે.

79 / 85

79. ભારત જનસંખ્યાની દૃષ્ટિએ વિશ્વમાં.............સ્થાન ધરાવે છે.

80 / 85

80. નીચેના પૈકી કઈ ચિકિત્સા-પદ્ધતિ પ્રકૃતિ પર આધારિત નથી?

81 / 85

81. ભારતની પ્રજા અતિપ્રાચીન યુગથી પર્યાવરણપ્રેમી રહી છે, તેની સાક્ષી છે પ્રજાનો………..

82 / 85

82. આર્યો...............હતા.

83 / 85

83. …………………ની કલા આશરે 5000 વર્ષ જેટલી પ્રાચીન છે.

84 / 85

84. પ્રારંભિક..............સાહિત્ય ઊર્મિની અભિવ્યક્તિથી ભરેલું છે.

85 / 85

85. ………………. વ્રતમાં વડની પૂજા કરવામાં આવે છે.

Your score is

The average score is 57%

0%

Also Play Quiz :

ધોરણ 10 સામાજિક વિજ્ઞાન Quiz
ધોરણ 9 સામાજિક વિજ્ઞાન Quiz
ધોરણ 8 સામાજિક વિજ્ઞાન Quiz
Std 10 Social Science Unit 1 Mcq Quiz Gujarati

Leave a Reply