Std 7 Science Chapter 11 Mcq Quiz Gujarati (ધોરણ 7 વિજ્ઞાન Quiz)

Std 7 Science Chapter 11 Mcq Quiz Gujarati
Std 7 Science Chapter 11 Mcq Quiz Gujarati

Std 7 Science Chapter 11 Mcq Quiz Gujarati, ધોરણ 7 વિજ્ઞાન Quiz, ધોરણ 7 વિજ્ઞાન પાઠ 11 Mcq Online Test, Std 7 Science Chapter 11 Mcq Quiz, Std 7 Science Chapter 11 Mcq Test, Std 7 Science Chapter 11 Mcq Question, Std 7 Science Chapter 11 Mcq Online Test.

Std 7 Science Chapter 11 Mcq Quiz Gujarati

ધોરણ :7
વિષય :વિજ્ઞાન
એકમ : 11પ્રકાશ
MCQ :45
પાસ થવાની ટકાવારી :35%
Std 7 Science Chapter 11 Mcq Quiz Gujarati
0%
0

Best of Luck

Thank You


Created on By 6efaaf22421bc8768a39281e5bf73f1c?s=32&r=ggkmcqquiz

ધોરણ 7 વિજ્ઞાન એકમ : 11 MCQ QUIZ

એકમ : 11. પ્રકાશ

MCQ : 45

1 / 45

1. સાયકલની ઘંટડીની ચળકતી સપાટી પર પ્રતિબિંબ કેવું મળે છે?

2 / 45

2. અરીસાની મદદથી ચકાસો કે નીચેનામાંથી કોનું પ્રતિબિંબ ગુજરાતી મૂળાક્ષર મળે?

3 / 45

3. માઈક્રોસ્કોપમાં શું વપરાય છે?

4 / 45

4. કયા અરીસાની નજીક વસ્તુ રાખવામાં આવે તો વસ્તુનું પ્રતિબિંબ આભાસી મળે?

5 / 45

5. આપેલ આકૃતિમાં કયો લેન્સ જોવા મળે છે?

std 7 science chapter 11 mcq gujarati q35

6 / 45

6. બાળકોને દૂરનું જોવા માટે કેવા પ્રકારનો લેન્સ વપરાય છે?

7 / 45

7. મેગ્નિફાઇંગ ગ્લાસમાં મેગ્નિફાઇંગનો અર્થ શો થાય છે?

8 / 45

8. નીચેના પૈકી કયું ઉદાહરણ પ્રકાશ સીધી રેખામાં ગતિ કરે છે તે દર્શાવે છે?

9 / 45

9. બસનો રીઅર વ્યૂ મિરર સમતલ અરીસો છે. ડ્રાઇવર 4m/s ની ઝડપથી બસને આગળ લે છે. ડ્રાઈવર તેનાં રીઅર વ્યૂ મિરરમાં બસની પાછળ ઉભેલી રીક્ષા જુએ છે, તો ડ્રાઇવરને રીક્ષાનું પ્રતિબિંબ કેટલી ઝડપથી તેનાથી દૂર જતું જણાશે?

10 / 45

10. ચોમાસામાં વરસાદનાં દિવસોમાં મેઘધનુષ્ય ક્યારે દેખાય છે?

11 / 45

11. કોના વડે રચાતા પ્રતિબિંબને પડદા પર કયારેય મેળવી શકાતું નથી?

12 / 45

12. અળસિયાનાં શરીરના ભાગો જોવા માટે તમે શું વાપરશો?

13 / 45

13. કોઈ પણ વસ્તુ આપણને કયારે દેખાય છે?

14 / 45

14. નીચેનામાંથી બહિર્ગોળ લેન્સ શામાં વપરાય છે?

15 / 45

15. સમતલ અરીસામાં વસ્તુનું પ્રતિબિંબ કેવું મળતું નથી?

16 / 45

16. નીચેનામાંથી કયું જોડકુ સાચું છે?

17 / 45

17. આપેલ આકૃતિમાં મેઘધનુષ્ય પશ્ચિમ દિશામાં છે, તો મેઘધનુષ્ય દેખાવાનો સમય કયો હશે?

std 7 science chapter 11 mcq gujarati q34

18 / 45

18. સાબુના પરપોટા વડે પ્રકાશનું ઘણા રંગોમાં છૂટા પડવાની ઘટનાને શું કહે છે?

19 / 45

19. સફેદ પ્રકાશ કેટલા રંગોનું મિશ્રણ છે?

20 / 45

20. બહિર્ગોળ અરીસાનો ઉપયોગ ક્યાં થાય છે?

21 / 45

21. આપેલ આકૃતિમાં પ્રકાશનો માર્ગ કેવો છે?

std 7 science chapter 11 mcq gujarati q23

22 / 45

22. આપેલ આકૃતિમાં સાત રંગોવાળી તકતીને ભ્રમણ કરાવતાં તે કેવા રંગની જણાય છે?

std 7 science chapter 11 mcq gujarati q20

23 / 45

23. સમતલ અરીસામાં મળતાં વસ્તુના પ્રતિબિંબ વિશે શું સાચું નથી?

24 / 45

24. અંતર્ગોળ અરીસા વડે કયા પ્રકારનું પ્રતિબિંબ મેળવી શકાય?

25 / 45

25. આપેલ આકૃતિમાં વસ્તુને જ્યાં અરીસો છે, તેની વિરુધ્ધ બાજુએ બે ચોરસ ખસેડવામાં આવે તો અરીસો અને પ્રતિબિંબ વચ્ચે કેટલાં ચોરસ આવે?

std 7 science chapter 11 mcq gujarati q5

26 / 45

26. વિધાન 1 : આકાશમાં દેખાતા મેઘધનુષ્યમાં ચાપની સૌથી ઉપરની કિનારી લાલ રંગની છે.

વિધાન 2 : આકાશમાં દેખાતા મેઘધનુષ્યમાં ચાપમાં વચ્ચે જાંબલી રંગ દેખાય છે.

27 / 45

27. સ્ટીલની ચમચી લઇ તેના અંદરના ભાગમાં મોઢું જોતાં તે.......... દેખાય છે, જ્યારે બહારના ભાગમાં મોઢું જોતાં તે..........દેખાય છે.

28 / 45

28. તમને પંચતંત્રની સિંહ અને સસલાની વાર્તા યાદ છે. તેમાં સસલાએ સિંહને કૂવામાં શું બતાવીને મૂર્ખ બનાવ્યો હતો?

29 / 45

29. સમતલ અરીસામાં વસ્તુઅંતર અને પ્રતિબિંબ અંતર કેવું હોય છે?

30 / 45

30. વાસ્તવિક પ્રતિબિંબ માટે કયું વિધાન સુસંગત છે?

31 / 45

31. હેન્સ સમતલ અરીસામાં તેનું પ્રતિબિંબ નિહાળે છે. તેના પ્રતિબિંબ તથા અરીસા વચ્ચેનું અંતર 6 મીટર છે. જો તે અરીસા તરફ 2 મીટર ખસે ત્યારે ગોપાલ અને તેનાં પ્રતિબિંબ વચ્ચેનું અંતર કેટલું થશે?

32 / 45

32. પ્રકાશની ગતિ કેવી ગતિ છે?

33 / 45

33. કેલિડોસ્કોપ..........ને કારણે મળતા............ના સિદ્ધાંત પર કાર્ય કરે છે.

34 / 45

34. ભૂમિ તળાવના કિનારે ઉભી છે. તે તળાવની સામેના કિનારે રહેલા વડના વૃક્ષના પ્રતિબિંબને તળાવના પાણીમાં જુએ છે, તો ભૂમિને વડનું વૃક્ષ કેવું દેખાશે?

35 / 45

35. નીચેનામાંથી કોણ પ્રકાશની દિશા બદલી શકે છે?

36 / 45

36. સૂક્ષ્મદર્શક યંત્રમાં સ્લાઇડ પર નીચેથી પ્રકાશ પડે તે માટે સ્ટેજના નીચેના ભાગમાં..................અરીસાને રાખવામાં આવે છે.

37 / 45

37. લખાણના ઝીણાં અક્ષર વાંચવા…………..વપરાય છે.

38 / 45

38. કયો લેન્સ કિનારીના ભાગ કરતાં વચ્ચેનાં ભાગમાં જાડો હોય છે?

39 / 45

39. વાહનોની હેડલાઈટમાં પરાવર્તક તરીકે કયો અરીસો વપરાય છે?

40 / 45

40. આપેલ આકૃતિ પરથી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો.

std 7 science chapter 11 mcq gujarati q2

41 / 45

41. નીચેનામાંથી કયું જોડકું સાચું નથી?

42 / 45

42. વસ્તુના પરિમાણ કરતાં મોટું આભાસી પ્રતિબિંબ શેમાં મળે છે?

43 / 45

43. કોને અભિસારી લેન્સ કહે છે?

44 / 45

44. વાહનોની હેડલાઈટમા કયો અરીસો વપરાય છે?

45 / 45

45. સમતલ અરીસા સામે ઊભા રહીને તમારા પ્રતિબિંબમાં ડાબો હાથ ઊંચો કરવા માટે તમારે કયો હાથ ઊંચો કરવો પડે?

Your score is

The average score is 0%

0%

Also Play Quiz :

ધોરણ : 7 વિજ્ઞાન એકમ : 12 MCQ QUIZ

ધોરણ : 7 વિજ્ઞાન એકમ : 10 MCQ QUIZ

ધોરણ 7 વિજ્ઞાન Quiz
જનરલ નોલેજ Quiz
ધોરણ 7 સામાજિક વિજ્ઞાન Quiz
Std 7 Science Chapter 11 Mcq Quiz Gujarati

Leave a Reply