Std 6 Science Chapter 6 Mcq Quiz Gujarati (ધોરણ 6 વિજ્ઞાન Quiz)

Std 6 Science Chapter 6 Mcq Quiz Gujarati
Std 6 Science Chapter 6 Mcq Quiz Gujarati

Std 6 Science Chapter 6 Mcq Quiz Gujarati, ધોરણ 6 વિજ્ઞાન Quiz, ધોરણ 6 વિજ્ઞાન પાઠ 6 Mcq Online Test, Std 6 Science Chapter 6 Mcq Quiz, Std 6 Science Chapter 6 Mcq Test, Std 6 Science Chapter 6 Mcq Question, Std 6 Science Chapter 6 Mcq Online Test.

Std 6 Science Chapter 6 Mcq Quiz Gujarati

ધોરણ :6
વિષય :વિજ્ઞાન
એકમ : 6સજીવો – લક્ષણો અને નિવાસસ્થાન
MCQ :40
પાસ થવાની ટકાવારી :35%
Std 6 Science Chapter 6 Mcq Quiz Gujarati
0%
0

Best of Luck

Thank You


Created on By 6efaaf22421bc8768a39281e5bf73f1c?s=32&r=ggkmcqquiz

ધોરણ 6 વિજ્ઞાન એકમ : 6 MCQ QUIZ

એકમ : 6. સજીવો – લક્ષણો અને નિવાસસ્થાન

MCQ : 40 

1 / 40

1. જે પ્રાણીઓ પરિસ્થિતિના બદલાવ સાથે અનુકૂલન સાધી શકતા નથી તેનું શું થાય છે?

2 / 40

2. નીચેનામાંથી ક્યું લક્ષણ જલીય વનસ્પતિનું છે?

3 / 40

3. નીચેનામાંથી કયો સજીવ ઉભયજીવી છે?

4 / 40

4. જળચર પ્રાણી કયું છે?

5 / 40

5. નિવાસસ્થાનમાં રહેતા..........અને..........એ તેના જૈવિક ઘટકો છે.

6 / 40

6. વનસ્પતિ કે પ્રાણીઓ પોતાના પર્યાવરણમાં ટકી રહેવા માટે ચોક્કસ લક્ષણો કે આદતો ધરાવે છે તેને........કહે છે.

7 / 40

7. દરિયાકિનારે વધુ જોવા મળતી વનસ્પતિ કઈ છે?

8 / 40

8. હરણ નીચેનામાંથી ક્યું લક્ષણ ધરાવતું નથી?

9 / 40

9. પર્વત પર કઇ વનસ્પતિ ઊગે છે?

10 / 40

10. ક્યા દરિયાઇ જીવોને ચૂઇ હોતી નથી?

11 / 40

11. નીચેનામાંથી ક્યું સજીવ નથી?

12 / 40

12. માછલી .........દ્વારા શ્વસન કરે છે.

13 / 40

13. રણની વનસ્પતિઓ બાષ્પોત્સર્જન દ્વારા કેટલું પાણી ગુમાવે છે?

14 / 40

14. ક્યા નિવાસસ્થાન ખૂબ જ ઠંડા અને પવનથી ભરપૂર હોય છે?

15 / 40

15. નીચેનામાંથી ક્યું સજીવ છે?

16 / 40

16. વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓ કે જે પાણીમાં જીવન જીવે છે તેને ....... કહે છે.

17 / 40

17. કયું પ્રાણી નસકોરાંની મદદથી શ્વસન કરે છે?

18 / 40

18. નીચેનામાંથી ક્યું વિધાન સાચું છે?

19 / 40

19. સમુદ્ર એ નિવાસસ્થાનનો કયો પ્રકાર છે?

20 / 40

20. સૂર્યપ્રકાશ, ગરમી અને પાણી એ નિવાસસ્થાનના……….. ઘટકો છે.

21 / 40

21. કઇ વનસ્પતિના ફૂલો રાત્રે ખીલે છે?

22 / 40

22. રણની ગરમ રેતીથી બચવા માટે ઊંટનું ક્યું અંગ ઉપયોગી છે?

23 / 40

23. નીચેના પૈકી નિવાસસ્થાનનો જૈવિક ઘટક ક્યો છે?

24 / 40

24. નીચેનામાંથી ક્યું પ્રાણી પર્વતો પર જોવા મળે છે?

25 / 40

25. જલીય વનસ્પતિ આમાંથી ક્યું લક્ષણ ધરાવતી નથી?

26 / 40

26. નીચેનામાંથી સજીવ ક્યું છે?

27 / 40

27. દરિયામાં વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓ કેવા પાણીથી ઘેરાયેલા હોય છે?

28 / 40

28. જલીય વનસ્પતિના મૂળ કદમાં કેવા હોય છે?

29 / 40

29. થોરમાં તમને જે પાંદડાં જેવી રચના દેખાય છે, તે હકીકતમાં તેનું ........... છે.

30 / 40

30. રણમાં રહેતા પ્રાણીઓ કયા છે?

31 / 40

31. પાણી અને જમીન એમ બંને જગ્યાએ રહી શકે તેવા પ્રાણીઓને શું કહે છે?

32 / 40

32. કેવા પ્રદેશમાં પાણી ઓછું ઉપલબ્ધ હોય છે?

33 / 40

33. નીચેનામાંથી ક્યું પ્રાણી હોડી જેવો (ધારારેખીય) આકાર ધરાવે છે?

34 / 40

34. મોટાભાગના જળચર પ્રાણીઓ શ્વસન માટે ઑક્સિજન ક્યાંથી લે છે?

35 / 40

35. ચામડી દ્વારા કયું પ્રાણી શ્વસન કરે છે?

36 / 40

36. જમીન ઉપર રહેનારા પ્રાણીઓ અને વનસ્પતિઓને……….કહે છે.

37 / 40

37. નિવાસસ્થાનમાં રહેલાં ખડકો, ભૂમિ, હવા અને પાણી એ તેના ……...... ઘટકો કહેવાય.

38 / 40

38. સજીવ પોતાના જેવો જ નવો સજીવ ઉત્પન્ન કરે છે તેને ........ કહે છે.

39 / 40

39. નીચેનામાંથી થોર ક્યું લક્ષણ ધરાવે છે?

40 / 40

40. મોટાભાગની રણની વનસ્પતિના મૂળ કેવા લક્ષણ ધરાવે છે?

Your score is

The average score is 0%

0%

Also Play Quiz :

ધોરણ 6 વિજ્ઞાન એકમ : 5 MCQ Quiz

ધોરણ 6 વિજ્ઞાન એકમ : 7 MCQ Quiz

ધોરણ 6 વિજ્ઞાન Quiz
ધોરણ 7 વિજ્ઞાન Quiz
ધોરણ 8 વિજ્ઞાન Quiz
Std 6 Science Chapter 6 Mcq Quiz Gujarati

Leave a Reply